Ağda çalışan Access Dosyasına bağlantılı kullanıcıları Listeleme

ragnorak

Altın Üye
Katılım
4 Haziran 2016
Mesajlar
114
Excel Vers. ve Dili
Excel 2019
Ağda çalışan Access dosyama bağlantı kurulduğunda, dosyanın olduğu klasörde ".laccdb" uzantılı (data.rar) bir dosya oluşturduğunu fark ettim. Dosyayı text editör il açtığımda içerisinde bağlı olan kullanıcıların PC isimlerinin yazılı olduğunu gördüm. Access data'ya bağlantıyı excel'den yapıyorum ve bu kullanıcıları listelemek istiyorum. Bununla ilgili Access üzerinde yapılmış bir örnek buldum (CurrentUsers.zip) . Ama nasıl yapıldığını anlayamadım.
 

Ekli dosyalar

ragnorak

Altın Üye
Katılım
4 Haziran 2016
Mesajlar
114
Excel Vers. ve Dili
Excel 2019
Kod:
Sub TestOpenLaccdb()
Dim stm As TextStream, fso As FileSystemObject, strLine As String, strChar As String, strArr() As String, nArr As Long, nArrMax As Long, nArrMin As Long
Dim strFilename As String, strMessage As String
strFilename = CurrentProject.FullName
strFilename = Left(strFilename, InStrRev(strFilename, ".")) & "laccdb"

Set fso = New FileSystemObject
Set stm = fso.OpenTextFile(strFilename, ForReading, False, TristateFalse) 'open the file as a textstream using the filesystem object (add ref to Microsoft Scripting Runtime)

While Not stm.AtEndOfStream 'Read through the file one character at a time
  strChar = stm.Read(1)
  If Asc(strChar) > 13 And Asc(strChar) < 127 Then 'Filter out the nulls and other non printing characters
    strLine = strLine & strChar
  End If
Wend
strMessage = "Users Logged In: " & vbCrLf
'Debug.Print strLine
strArr = Split(strLine, "Admin", , vbTextCompare) 'Because everyone logs in as admin user split using the string "Admin"
nArrMax = UBound(strArr)
nArrMin = LBound(strArr)
For nArr = nArrMin To nArrMax  'Loop through all machine numbers in lock file
  strArr(nArr) = Trim(strArr(nArr)) 'Strip leading and trailing spaces
  If Len(strArr(nArr)) > 1 Then 'skip blank value at end
      'Because I log when a user opens the database with username and machine name I can look it up in the event log
    strMessage = strMessage & DLast("EventDescription", "tblEventLog", "[EventDescription] like ""*" & strArr(nArr) & "*""") & vbCrLf
  End If
Next
MsgBox strMessage 'let the user know who is logged in
stm.Close
Set stm = Nothing
Set fso = Nothing

End Sub
Konuyla ilgili yukarıdaki şekilde hazırlanmış bir örnek buldum. Yalnız " DLast" komutu hata veriyor. Sebebini anlayamadım.
 
Üst