Soru E Posta Ile Gönder'e istediğimiz sayfayı ek yapma

Katılım
7 Ekim 2021
Mesajlar
55
Excel Vers. ve Dili
2016 Türkçe
Merhabalar, excelde dosya kısmından şeridi özelleştir kısmından E Posta ile Gönder kısa yolunu aktif ettim ve makroyla kod satırının ne olduğunu buldum. Bu kodu Vba kısmına yazıp çalıştırınca varolan dosyayı ek yapacak şekilde outlook ekranını aciyor fakat ben calisma kitabını değilde çalışma kitabi icerisinden istediğim sayfayi yazdirmak istiyorum. Bununla ilgili kodu nasil olusturabilirim? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Iyi akşamlar dilerim.
 
Katılım
24 Nisan 2005
Mesajlar
3,473
Excel Vers. ve Dili
Office 2016 EN 64 Bit
Arşivden buldum. İnceleyebilirsiniz.
Aktif sayfa yada seçilen sayfa olarak bu satırları kullanabilirsiniz.

Set rng = ActiveSheet.UsedRange
'Set rng = Sheets("Sayfaadı").UsedRange

C#:
Option Explicit
Sub Aktif_Sayfayi_Mesaj_Govdesi_Olarak_Gonder()
' Office 2000-2016 sürümlerinde çalışır
  Dim rng As Range
  Dim OutApp As Object
  Dim OutMail As Object
  With Application
    .EnableEvents = False
    .ScreenUpdating = False
  End With
  Set rng = Nothing
  Set rng = ActiveSheet.UsedRange
  'Set rng = Sheets("Sayfaadı").UsedRange
  Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
  On Error Resume Next
  With OutMail
    .To = ""
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = ""
    .HTMLBody = RangetoHTML(rng)
    .Display  'göndermek için .Send
  End With
  On Error GoTo 0
  With Application
    .EnableEvents = True
    .ScreenUpdating = True
  End With
  Set OutMail = Nothing: Set OutApp = Nothing
End Sub
------------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit
Function RangetoHTML(rng As Range)
  'Office 2000-2016 sürümlerinde çalışır
  Dim fso As Object
  Dim ts As Object
  Dim TempFile As String
  Dim TempWB As Workbook
   TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
  'Kopya aralığı ve geçmiş verileri yeni bir çalışma kitabı oluşturamazsınız
  rng.Copy
  Set TempWB = Workbooks.Add(1)
  With TempWB.Sheets(1)
    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
    .Cells(1).Select
    Application.CutCopyMode = False
    On Error Resume Next
    .DrawingObjects.Visible = True
    .DrawingObjects.Delete
    On Error GoTo 0
  End With
  With TempWB.PublishObjects.Add( _
     SourceType:=xlSourceRange, _
     Filename:=TempFile, _
     Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
     Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
     HtmlType:=xlHtmlStatic)
    .Publish (True)
  End With
  'RangetoHTML içine htm dosyası olan tüm verileri oku
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
  RangetoHTML = ts.readall
  ts.Close
  RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
             "align=left x:publishsource=")
   'TempWB'yi kapat
  TempWB.Close savechanges:=False
  'htm dosyası olan bu fonksiyonu sil
  Kill TempFile
  Set ts = Nothing
  Set fso = Nothing
  Set TempWB = Nothing
End Function
 
Katılım
7 Ekim 2021
Mesajlar
55
Excel Vers. ve Dili
2016 Türkçe
Kod:
Private Sub CheckBoxEPOSTAGONDER_Click()

If CheckBoxEPOSTAGONDER.Value = True Then

  On Error Resume Next
  Dim File_Name As String, My_Folder As Variant, X As Long
  Dim My_Sheet As Worksheet, My_Check As Boolean, My_Count As Byte
  Dim My_Box As Object, My_Area As Range, Last_Row As Long
  
    Sheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count)
    ActiveSheet.Name = "FİLTRELEME"
    
    Set My_Sheet = Sheets("FİLTRELEME")
    
    With My_Sheet
      .Cells.ClearContents
        Last_Row = .Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row + 1
        
        .Cells(Last_Row, 1).Resize(FILTRELEME.ListBox1.ListCount, FILTRELEME.ListBox1.ColumnCount) = FILTRELEME.ListBox1.List
        .Cells(Last_Row, 1).Resize(FILTRELEME.ListBox1.ListCount, FILTRELEME.ListBox1.ColumnCount).Borders.LineStyle = 1
      
      Application.PrintCommunication = False
      With ActiveSheet.PageSetup
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0)
        .RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
        .TopMargin = Application.InchesToPoints(0)
        .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0)
        .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0)
        .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0)
        .PrintHeadings = False
        .PrintGridlines = False
        .PrintComments = xlPrintNoComments
        .PrintQuality = 600
        .CenterHorizontally = True
        .CenterVertically = False
        .Orientation = xlLandscape
        .Draft = False
        .PaperSize = xlPaperA4
        .FirstPageNumber = xlAutomatic
        .Order = xlDownThenOver
        .BlackAndWhite = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1000
        .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
        .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
        .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
        .ScaleWithDocHeaderFooter = True
        .AlignMarginsHeaderFooter = True
        .EvenPage.LeftHeader.text = ""
        .EvenPage.CenterHeader.text = ""
        .EvenPage.RightHeader.text = ""
        .EvenPage.LeftFooter.text = ""
        .EvenPage.CenterFooter.text = ""
        .EvenPage.RightFooter.text = ""
        .FirstPage.LeftHeader.text = ""
        .FirstPage.CenterHeader.text = ""
        .FirstPage.RightHeader.text = ""
        .FirstPage.LeftFooter.text = ""
        .FirstPage.CenterFooter.text = ""
        .FirstPage.RightFooter.text = ""
      End With
      Application.PrintCommunication = True
      
      .Range("A1:Q1").MergeCells = True
      
      .Cells.Font.Name = "Times New Roman"
      .Cells.Font.Size = 12
      .Range("A1:Q1").Cells.Font.Size = 18
      .Cells.VerticalAlignment = xlCenter
      .Cells.HorizontalAlignment = xlCenter
      .Cells.WrapText = True
      .Range("A1:A2").EntireRow.Font.Bold = True
      .Range("A:B").ColumnWidth = 50
      .Range("C:E").ColumnWidth = 22
      .Range("F:H").ColumnWidth = 12
      .Range("I:I").ColumnWidth = 15
      .Range("J:K").ColumnWidth = 100
      .Range("L:L").ColumnWidth = 60
      .Range("M:M").ColumnWidth = 13
      .Range("N:O").ColumnWidth = 80
      .Range("P:P").ColumnWidth = 25
      .Range("Q:Q").ColumnWidth = 13
      .Columns.AutoFit
      .Rows.AutoFit

      
      For Each My_Box In Me.Controls
        If TypeName(My_Box) = "CheckBox" Then
          If My_Box.Value = False And My_Box.Caption <> "TÜMÜNÜ SEÇ" Then
            If My_Area Is Nothing Then
              Set My_Area = .Cells(1, Val(Replace(My_Box.Name, "CheckBox", "")))
            Else
              Set My_Area = Union(My_Area, .Cells(1, Val(Replace(My_Box.Name, "CheckBox", ""))))
            End If
          End If
        End If
      Next
        
      If Not My_Area Is Nothing Then My_Area.EntireColumn.Delete
    End With
    
Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show


End If
End Sub

Hocam kodum bu ve en sonda
Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show ile outlook ekranının açılmasını sağladım ama ek olarak bu oluşturduğum FİLTRELEME sayfasının eklenmesini istiyorum. Lakin o değil de direk çalıştığım çalışma kitabı ek olarak geliyor.
Bunu nasıl ayarlayabilirim acaba?
 
Üst