Makro Yardımı

Dunya_

Altın Üye
Katılım
19 Ekim 2009
Mesajlar
408
Beğeniler
2
Excel Vers. ve Dili
2007
#1
Merhaba,

İki farklı makroyu tek buton altında çalıştırmak istiyorum ancak kodları birleştiremedim.

1.Kod
Kod:
Sub VeriyeGoreKopya()
 
If [E2] = "" Then
MsgBox "Lütfen Tarih Giriniz!", vbCritical
Range("E2").Select
GoTo 10
Else

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Vardiya Üretim Raporu Bilgisayara Kayıt
Set nesne = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
masaustuyolu = CreateObject("Wscript.Shell").SpecialFolders("Desktop")
AyAdi = Format(Date, "mmmm yyyy") & " Vardiya Üretim Raporları"
klasoradi = Format(Date, "dd.mm.yyyy") & " " & [E2]
dosyaadi = [E2] & " " & [E3]
klasorara = nesne.FolderExists(masaustuyolu & "\" & AyAdi)
If klasorara = False Then nesne.CreateFolder masaustuyolu & "\" & AyAdi

ActiveSheet.Range("$B$2:$K$85").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    masaustuyolu & "\" & AyAdi & "\" & dosyaadi & ".pdf" _
    , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
    :=False, OpenAfterPublish:=False
    
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
'Vardiya Üretim Raporu Servere Kayıt
'Set nesne = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Server = "\\192.168.1.242\ortak\Üretim"
masaustuyolu = CreateObject("Wscript.Shell").SpecialFolders("Desktop")
AyAdi = Format(Date, "mmmm yyyy") & " Vardiya Üretim Raporları"
klasoradi = Format(Date, "dd.mm.yyyy") & " " & [E2]
dosyaadi = [E2] & " " & [E3]
klasorara = nesne.FolderExists(Server & "\" & AyAdi)
If klasorara = False Then nesne.CreateFolder Server & "\" & AyAdi

ActiveSheet.Range("$B$2:$K$85").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    Server & "\" & AyAdi & "\" & dosyaadi & ".pdf" _
    , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
    :=False, OpenAfterPublish:=False
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


'Yazdırma
  'ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$B$2:$K$85"
  'ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=2, Collate:=True, _
  'IgnorePrintAreas:=False

   
   
' Temizleme

Range( _
    "J5:K5,K46,K47,E2:K4,C9:C13,C15:C21,C23:C26,C28:C31,C33:C35,C37:C39,E9:F13,E15:F21,E23:F26,E28:F31,E33:F35,E37:F39,H9:I13,H15:I21,H23:I25,H26,I26,H28:I30,H31,I31,H33:I34,H35,I35,H37:I39,C60:K61,C63:K64,C66:K67,C69:K70,C72:K72,C75:K75,C78:K78" _
    ).Select
    Selection.ClearContents
  
  Range("C9").Select
  Range("E2").Select
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


'ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()"
'Range("E15").Select
  
MsgBox "PDF olarak kaydedildi... Tablo Temizlendi... İşleminiz tamamlanmıştır..!"
End If
10:
End Sub
2.Kod
Kod:
Private Sub CommandButton1_Click()

 Dim IsCreated As Boolean
 Dim i As Long
 Dim PdfFile As String, Title As String
 Dim OutlApp As Object

 Title = Range("E2") & " - " & Range("E3")

 'PdfFile = ActiveWorkbook.FullName
 i = InStrRev(PdfFile, ".")
 If i > 1 Then PdfFile = Left(PdfFile, i - 1)
 PdfFile = PdfFile & " " & [E2] & " " & [E3] & ".pdf"

 With ActiveSheet
  .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=PdfFile, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
 End With

 On Error Resume Next
 Set OutlApp = GetObject(, "Outlook.Application")
 If Err Then
  Set OutlApp = CreateObject("Outlook.Application")
  IsCreated = True
 End If
 OutlApp.Visible = True
 On Error GoTo 0

With OutlApp.CreateItem(0)
 
  .Subject = Title
  .To = "....@gmail.com" ' Kime
  .CC = "....@gmail.com" ' bilgi olarak kime
  .Body = "Selamun aleykum," & vbLf & vbLf _
     & "Bu rapor PDF rapor içermektedir." & vbLf & vbLf _
     & "Hayirli gunler" & vbLf _
     & Application.UserName & vbLf & vbLf
  .Attachments.Add PdfFile
 
  On Error Resume Next
  .Send
  Application.Visible = True
  If Err Then
   MsgBox "E-mail gonderilemedi", vbExclamation, "zaza"
  Else
   MsgBox "E-mail gonderildi", vbInformation, "zaza"
  End If
  On Error GoTo 0
 
 End With

 Kill PdfFile

 If IsCreated Then OutlApp.Quit

 Set OutlApp = Nothing
End Sub
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 

turist

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
18 Kasım 2009
Mesajlar
5,109
Beğeniler
556
Excel Vers. ve Dili
2013 64Bit
English
#2
İlk Makroyu silmeyin.
İkinci Makronuzu aşağıdaki gibi düzenleyin.
Eğer gerekirse İlk makrodaki
MsgBox "PDF olarak kaydedildi... Tablo Temizlendi... İşleminiz tamamlanmıştır..!"
satırını silin.
Deneyin.
Rich (BB code):
Private Sub CommandButton1_Click()

 Dim IsCreated As Boolean
 Dim i As Long
 Dim PdfFile As String, Title As String
 Dim OutlApp As Object
Call VeriyeGoreKopya

 Title = Range("E2") & " - " & Range("E3")

 'PdfFile = ActiveWorkbook.FullName
 i = InStrRev(PdfFile, ".")
 If i > 1 Then PdfFile = Left(PdfFile, i - 1)
 PdfFile = PdfFile & " " & [E2] & " " & [E3] & ".pdf"

 With ActiveSheet
  .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=PdfFile, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
 End With

 On Error Resume Next
 Set OutlApp = GetObject(, "Outlook.Application")
 If Err Then
  Set OutlApp = CreateObject("Outlook.Application")
  IsCreated = True
 End If
 OutlApp.Visible = True
 On Error GoTo 0

With OutlApp.CreateItem(0)

  .Subject = Title
  .To = "....@gmail.com" ' Kime
  .CC = "....@gmail.com" ' bilgi olarak kime
  .Body = "Selamun aleykum," & vbLf & vbLf _
     & "Bu rapor PDF rapor içermektedir." & vbLf & vbLf _
     & "Hayirli gunler" & vbLf _
     & Application.UserName & vbLf & vbLf
  .Attachments.Add PdfFile

  On Error Resume Next
  .Send
  Application.Visible = True
  If Err Then
   MsgBox "E-mail gonderilemedi", vbExclamation, "zaza"
  Else
   MsgBox "E-mail gonderildi", vbInformation, "zaza"
  End If
  On Error GoTo 0

 End With

 Kill PdfFile

 If IsCreated Then OutlApp.Quit

 Set OutlApp = Nothing
End Sub
 

Dunya_

Altın Üye
Katılım
19 Ekim 2009
Mesajlar
408
Beğeniler
2
Excel Vers. ve Dili
2007
#5
Merhaba Hocam,

İkici kodda bulunan
Kod:
Subject = Title
  .To = "....@gmail.com" ' Kime
  .CC = "....@gmail.com" ' bilgi olarak kime
  .Body =
.Body kısmında yazılacak mesajın font ve boyutunu ( Bold 12 ) olarak nasıl değiştirebilirim.

Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Üst