Mevcut Kodda Değişim

Katılım
22 Ocak 2019
Mesajlar
92
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010
Aşağıdaki kod; herhangi bir kelime yazıldığında, hangi sayfada sütunda ve satırda ise buluyor ve aranan kelimeyi bir sayfada köprüler oluşturuyor.

İstenilen; aranan kelime bulunduğunda, bir sonraki sütun ve satıra ait (Aynı satırda) verilerinde gelmesi.

Örneğin: Kelime arandığında bulunan sayfa-sütun-satır aşağıdaki gibi köprü oluşturuyor.

Ocak!B218 - İstenilen C218 - D218 Aynı satırdaki diğer verilerinde gelmesi
Ocak!L126 - İstenilen M126 - N126 Aynı satırdaki diğer verilerinde gelmesi
Ocak!O203 - İstenilen P203 - R203 Aynı satırdaki diğer verilerinde gelmesi

Kod:
Option Compare Text
Option Explicit

Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32.dll" (ByVal nIndex As Long) As Long

Const SM_CXSCREEN = 0
'Gets screen size to adjust column display
Private Function ScreenWidth()
  ScreenWidth = GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN)
End Function

Sub DoFindAll()
  'Arguements required for initial use in a workbook
  FindAll "", "True"
End Sub


Public Sub FindAll(Search As String, Reset As Boolean)

'Contrived from code by DRJ
'http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=159

Dim WB       As Workbook
Dim WS       As Worksheet
Dim Cell      As Range
Dim Prompt     As String
Dim Title      As String
Dim FindCell()   As String
Dim FindSheet()   As String
Dim FindWorkBook() As String
Dim FindPath()   As String
Dim FindText()   As String
Dim Counter     As Long
Dim FirstAddress  As String
Dim Path      As String
Dim MyResponse   As VbMsgBoxResult

  If Search = "" Then
    Prompt = "Çalışma Kitabında Aramak İstediğinizi Yazın: " & vbNewLine & vbNewLine & Path
    Title = "Arama Menüsü"
    'Delete default search term if required
    Search = InputBox(Prompt, Title, "")
    If Search = "" Then
      GoTo Canceled
    End If
  End If
  
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  
  'Save found addresses and text into arrays
  On Error Resume Next
  Set WB = ActiveWorkbook
  If Err = 0 Then
    On Error GoTo 0
    For Each WS In WB.Worksheets
      'Omit results page from search
       If WS.Name <> "Aranan" Then
              With WB.Sheets(WS.Name).Cells
          Set Cell = .Find(What:=Search, after:=.SpecialCells(xlCellTypeLastCell), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, _
            MatchCase:=False, SearchOrder:=xlByColumns)
          If Not Cell Is Nothing Then
            FirstAddress = Cell.Address
            Do
              Counter = Counter + 1
              ReDim Preserve FindCell(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindSheet(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindWorkBook(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindPath(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindText(1 To Counter)
              FindCell(Counter) = Cell.Address(False, False)
              FindText(Counter) = Cell.Text
              FindSheet(Counter) = WS.Name
              FindWorkBook(Counter) = WB.Name
              FindPath(Counter) = WB.FullName
              Set Cell = .FindNext(Cell)
            Loop While Not Cell Is Nothing And Cell.Address <> FirstAddress
          End If
        End With
      End If
    Next
  End If
  On Error GoTo 0
  'Response if no text found
  If Counter = 0 Then
    MsgBox Search & " Bulunamadı.", vbInformation, "Arama Sonucu"
    Exit Sub
  End If
  
  'Create FindWord sheet in does not exist
  On Error Resume Next
  Sheets("Aranan").Select
  If Err.Number <> 0 Then
    'error occured so clear it
    Err.Clear
    Sheets.Add.Name = "Aranan"
    Sheets("Aranan").Move after:=Sheets(Sheets.Count)
    'Run macro to add code to ThisWorkbook
    AddSheetCode
  End If
  
  'Write hyperlinks and texts to FindWord
  Range("A3:B65536").ClearContents
  Range("A1:B1").Interior.ColorIndex = 8
  Range("A1").Value = "Aranan Kelime:"
  'Reset prevents looping of code when sheet changes
  If Reset = True Then Range("A1").Value = Search
  Range("A1:D2").Font.Bold = True
  Range("A2").Value = "Sayfa Sutun Satır"
  Range("B2").Value = "Bulunan"
  Range("A1:B1").HorizontalAlignment = xlLeft
  Range("A2:B2").HorizontalAlignment = xlCenter
  'Adjust screen size to suit
  Range("A:A").ColumnWidth = ScreenWidth / 60
  Range("B:B").ColumnWidth = ScreenWidth / 60
  For Counter = 1 To UBound(FindCell)
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("A" & Counter + 2), _
      Address:="", SubAddress:=Chr(39) & FindSheet(Counter) & Chr(39) & "!" & FindCell(Counter), _
      TextToDisplay:=FindSheet(Counter) & "!" & FindCell(Counter)
    Range("B" & Counter + 2).Value = FindText(Counter)
  Next Counter
  Range("B1").Select
  
Canceled:

  Set WB = Nothing
  Set WS = Nothing
  Set Cell = Nothing
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  
End Sub


Sub AddSheetCode()
  'Thanks to Dragontooth
  Dim strCode As String
  Dim FWord As String
  Dim WB As Workbook
  Dim Sh
  Dim I As Integer
  Set WB = ActiveWorkbook
  
  'Line to be inserted instead of 4th line below if code in Personal.xls
  '& "Application.Run (" & Chr(34) & "Personal.xls!Search.FindAll" & Chr(34) & "), Target.Text, " & Chr(34) & "False" & Chr(34) & vbCr _
  'Optional 4th line if code in workbook
  '& "FindAll Target.Text, " & Chr(34) & "False" & Chr(34) & vbCr _

  strCode = "Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)" & vbCr _
  & "If Sh.Name = " & Chr(34) & "Aranan" & Chr(34) & " Then" & vbCr _
  & "If Target.Address = " & Chr(34) & "$B$1" & Chr(34) & " Then" & vbCr _
  & "FindAll Target.Text, " & Chr(34) & "False" & Chr(34) & vbCr _
  & "Cells(1,2).Select" & vbCr _
  & "End if" & vbCr _
  & "End if" & vbCr _
  & "End Sub"
  
  'Write code to ThisWorkbook module
  FWord = "ThisWorkbook"
  For I = 1 To WB.VBProject.VBComponents.Count
    If WB.VBProject.VBComponents.Item(I).Name = FWord Then
      Exit For
    End If
  Next
  If Not WB.VBProject.VBComponents.Item(I).CodeModule Is Nothing Then
    If Not WB.VBProject.VBComponents.Item(I).CodeModule.Find("Workbook_SheetChange", 1, 1, 100, 100) Then
      WB.VBProject.VBComponents.Item(I).CodeModule.AddFromString (strCode)
    End If
  End If
  Set WB = Nothing
  
End Sub
 

ÖmerFaruk

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
22 Ekim 2017
Mesajlar
3,154
Excel Vers. ve Dili
Ofis 365 Türkçe
Merhaba, sanırım diğer sorunuzdaki dosyanız da bu konuyla ilgili, buradan yazıyorum cevabı.

FindWord sayfanızdaki C-D-E sütunlarını tamamen kaldırın. C-D-E ye başlık koymak istiyorsanız koyun.
Aşağıdakileri yaptıktan sonra sonuçlar 3.satırdan itibaren ilave olarak C-D-E sütunlarına yazacaktır.

Public Sub FindAll(Search As String, Reset As Boolean) bu yordama aşağıdaki ilaveleri yapın.

1. Değişken tanımlaması kısmını aşağıdkai satırı ilave edin
C++:
Dim FindOtherColumns() As String
2. Do Loop döngüsünde işaretlediğim satırları gösterdiğim gibi ilave edin.
C++:
            Do
              Counter = Counter + 1
              ReDim Preserve FindCell(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindSheet(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindWorkBook(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindPath(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindText(1 To Counter)
              FindCell(Counter) = Cell.Address(False, False)
              FindText(Counter) = Cell.Text
              FindSheet(Counter) = WS.Name
              FindWorkBook(Counter) = WB.Name
              FindPath(Counter) = WB.FullName
              '......................
              'İlave satırlar
              ReDim Preserve FindOtherColumns(1 To 3, 1 To Counter)
              FindOtherColumns(1, Counter) = Cell.Offset(0, 1).Value
              FindOtherColumns(2, Counter) = Cell.Offset(0, 2).Value
              FindOtherColumns(3, Counter) = Cell.Offset(0, 3).Value
              '...................
              Set Cell = .FindNext(Cell)
            Loop While Not Cell Is Nothing And Cell.Address <> FirstAddress
3. Son olarakda yordamın alt kısmındaki bu bölgeye işaretlediğim satırlar da kopyalayın.
C++:
  For Counter = 1 To UBound(FindCell)
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("A" & Counter + 2), _
      Address:="", SubAddress:=Chr(39) & FindSheet(Counter) & Chr(39) & "!" & FindCell(Counter), _
      TextToDisplay:=FindSheet(Counter) & "!" & FindCell(Counter)
    Range("B" & Counter + 2).Value = FindText(Counter)
  Next Counter
  '........................................................
  'İlave satırla
  If LBound(FindCell) > 0 Then
  Range("C3:E" & Rows.Count).ClearContents
  Range("C3").Resize(UBound(FindCell), 3) = Application.Transpose(FindOtherColumns)
  Range("A:E").Columns.AutoFit
  End If
  '............................................................
  Range("B1").Select
Canceled:
 
Katılım
22 Ocak 2019
Mesajlar
92
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010
Kodlar çalışıyor herhangi bir problem yok, çook teşekkür ederim... Allah razı olsun...

Aranan kelime öncesinde tarihlerim vardı,
(A-G Sütunlarında) Bunları da getirme şansım var mı? (Sonradan iş çıkarttınız derseniz kesinlikle dikkate almayın.)

Allah siz ve sizin gibi yardımseverlere; Hz.Ömer adaleti, Hz.Osman zenginliği, Hz.Ebu Bekir takvası, Hz.Hamza gücü, Hz.Ali ilmi, Hz.Muhammed (S.A.V) efendimizin şefaatini versin inşALLAH...
 

ÖmerFaruk

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
22 Ekim 2017
Mesajlar
3,154
Excel Vers. ve Dili
Ofis 365 Türkçe
Ben de bir kaç soru sorayım.
 1. Aranacak kelime hiç bir zaman A sütununda olmayacak değil mi?
 2. Aranacak kelime öncesinde derken bir önceki sütunda mı? Yoksa A sütununda mı?
 3. İlk mesajda istediklerinizi C-D_E sütunlarına getirmiştiniz. Tarih değeri hangi sütuna getirilecek?
 
Katılım
22 Ocak 2019
Mesajlar
92
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010
1-Aranacak kelime kesinlikle A ve G sütunlarında değil, çünkü buralarda tarih var.
2-Tarihler, (A-G Sütunlarında) aranılan her verinin önünde yer almaktadır.
3-İstenilen tarih, C-D-E dışında herhangi bir sütuna gelebilir, F olabilir G olabilir fark etmez, önemli olan gelmesi.


Çok kapsamlı ve yorucu zaman alıcı bir durum ise, lütfen dikkate almayın.
 

ÖmerFaruk

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
22 Ekim 2017
Mesajlar
3,154
Excel Vers. ve Dili
Ofis 365 Türkçe
Her verinin önünde ifadesini bir önceki sütun olarak algılıyorum.
Tarihleri F sütununa yazdırıyorum.
Bu durumda aşağıdaki satırlarda ilave ve/veya düzeltme yapmalısınız.
C++:
  'düzeltme 1
  ReDim Preserve FindOtherColumns(1 To 4, 1 To Counter)
  FindOtherColumns(1, Counter) = Cell.Offset(0, 1).Value
  FindOtherColumns(2, Counter) = Cell.Offset(0, 2).Value
  FindOtherColumns(3, Counter) = Cell.Offset(0, 3).Value
  'İlave satır 2
  FindOtherColumns(4, Counter) = Cell.Offset(0, -1).Value
C++:
  If LBound(FindCell) > 0 Then
  'Düzeltme 3
  Range("C3:F" & Rows.Count).ClearContents
  'Düzeltme 4
  Range("C3").Resize(UBound(FindCell), 4) = Application.Transpose(FindOtherColumns)
  'İlave 5
  Range("F:F").NumberFormat="dd.mm.yyyy"
  Range("A:F").Columns.AutoFit
  End If
 
Katılım
22 Ocak 2019
Mesajlar
92
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010
Maalesef hata verdi Run Time Error 1004 (İsterseniz burada bırakalım, hata benimde olabilir, zamanınızı çalmayım)

Kod:
Option Compare Text
Option Explicit

Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32.dll" (ByVal nIndex As Long) As Long

Const SM_CXSCREEN = 0
'Gets screen size to adjust column display
Private Function ScreenWidth()
  ScreenWidth = GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN)
End Function

Sub DoFindAll()
  'Arguements required for initial use in a workbook
  FindAll "", "True"
End Sub


Public Sub FindAll(Search As String, Reset As Boolean)

'Contrived from code by DRJ
'http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=159

Dim WB       As Workbook
Dim WS       As Worksheet
Dim Cell      As Range
Dim Prompt     As String
Dim Title      As String
Dim FindCell()   As String
Dim FindSheet()   As String
Dim FindWorkBook() As String
Dim FindPath()   As String
Dim FindText()   As String
Dim Counter     As Long
Dim FirstAddress  As String
Dim Path      As String
Dim MyResponse   As VbMsgBoxResult
Dim FindOtherColumns() As String

  If Search = "" Then
    Prompt = "Çalışma Kitabında Aramak İstediğinizi Yazın: " & vbNewLine & vbNewLine & Path
    Title = "Arama Menüsü"
    'Delete default search term if required
    Search = InputBox(Prompt, Title, "")
    If Search = "" Then
      GoTo Canceled
    End If
  End If
  
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  
  'Save found addresses and text into arrays
  On Error Resume Next
  Set WB = ActiveWorkbook
  If Err = 0 Then
    On Error GoTo 0
    For Each WS In WB.Worksheets
      'Omit results page from search
      If WS.Name <> "Aranan" Then
        With WB.Sheets(WS.Name).Cells
          Set Cell = .Find(What:=Search, after:=.SpecialCells(xlCellTypeLastCell), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, _
            MatchCase:=False, SearchOrder:=xlByColumns)
          If Not Cell Is Nothing Then
            FirstAddress = Cell.Address
            Do
              Counter = Counter + 1
              ReDim Preserve FindCell(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindSheet(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindWorkBook(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindPath(1 To Counter)
              ReDim Preserve FindText(1 To Counter)
              FindCell(Counter) = Cell.Address(False, False)
              FindText(Counter) = Cell.Text
              FindSheet(Counter) = WS.Name
              FindWorkBook(Counter) = WB.Name
              FindPath(Counter) = WB.FullName
              ReDim Preserve FindOtherColumns(1 To 4, 1 To Counter)
  FindOtherColumns(1, Counter) = Cell.Offset(0, 1).Value
  FindOtherColumns(2, Counter) = Cell.Offset(0, 2).Value
  FindOtherColumns(3, Counter) = Cell.Offset(0, 3).Value
  FindOtherColumns(4, Counter) = Cell.Offset(0, -1).Value
  Set Cell = .FindNext(Cell)
            Loop While Not Cell Is Nothing And Cell.Address <> FirstAddress
          End If
        End With
      End If
    Next
  End If
  On Error GoTo 0
  'Response if no text found
  If Counter = 0 Then
    MsgBox Search & " Aranan bulunamadı.", vbInformation, "Arama Sonucu"
    Exit Sub
  End If
  
  'Create FindWord sheet in does not exist
  On Error Resume Next
  Sheets("Aranan").Select
  If Err.Number <> 0 Then
    'error occured so clear it
    Err.Clear
    Sheets.Add.Name = "Aranan"
    Sheets("Aranan").Move after:=Sheets(Sheets.Count)
    'Run macro to add code to ThisWorkbook
    AddSheetCode
  End If
  
  'Write hyperlinks and texts to FindWord
  Range("A3:B65536").ClearContents
  Range("A1:B1").Interior.ColorIndex = 8
  Range("A1").Value = "Aranan Kelime:"
  'Reset prevents looping of code when sheet changes
  If Reset = True Then Range("B1").Value = Search
  Range("A1:D2").Font.Bold = True
  Range("A2").Value = "Sayfa Sutun Satır"
  Range("B2").Value = "Bulunan"
  Range("A1:B1").HorizontalAlignment = xlLeft
  Range("A2:B2").HorizontalAlignment = xlCenter
  'Adjust screen size to suit
  Range("A:A").ColumnWidth = ScreenWidth / 60
  Range("B:B").ColumnWidth = ScreenWidth / 60
  For Counter = 1 To UBound(FindCell)
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("A" & Counter + 2), _
      Address:="", SubAddress:=Chr(39) & FindSheet(Counter) & Chr(39) & "!" & FindCell(Counter), _
      TextToDisplay:=FindSheet(Counter) & "!" & FindCell(Counter)
    Range("B" & Counter + 2).Value = FindText(Counter)
  Next Counter
   If LBound(FindCell) > 0 Then
  'Düzeltme 3
  Range("C3:F" & Rows.Count).ClearContents
  'Düzeltme 4
  Range("C3").Resize(UBound(FindCell), 4) = Application.Transpose(FindOtherColumns)
  'İlave 5
  Range("F:F").NumberFormat = "dd.mm.yyyy"
  Range("A:F").Columns.AutoFit
  End If
  Range("B1").Select
  
  
Canceled:

  Set WB = Nothing
  Set WS = Nothing
  Set Cell = Nothing
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  
End Sub


Sub AddSheetCode()
  'Thanks to Dragontooth
  Dim strCode As String
  Dim FWord As String
  Dim WB As Workbook
  Dim Sh
  Dim I As Integer
  Set WB = ActiveWorkbook
  
  'Line to be inserted instead of 4th line below if code in Personal.xls
  '& "Application.Run (" & Chr(34) & "Personal.xls!Search.FindAll" & Chr(34) & "), Target.Text, " & Chr(34) & "False" & Chr(34) & vbCr _
  'Optional 4th line if code in workbook
  '& "FindAll Target.Text, " & Chr(34) & "False" & Chr(34) & vbCr _

  strCode = "Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)" & vbCr _
  & "If Sh.Name = " & Chr(34) & "Aranan" & Chr(34) & " Then" & vbCr _
  & "If Target.Address = " & Chr(34) & "$B$1" & Chr(34) & " Then" & vbCr _
  & "FindAll Target.Text, " & Chr(34) & "False" & Chr(34) & vbCr _
  & "Cells(1,2).Select" & vbCr _
  & "End if" & vbCr _
  & "End if" & vbCr _
  & "End Sub"
  
  'Write code to ThisWorkbook module
  FWord = "ThisWorkbook"
  For I = 1 To WB.VBProject.VBComponents.Count
    If WB.VBProject.VBComponents.Item(I).Name = FWord Then
      Exit For
    End If
  Next
  If Not WB.VBProject.VBComponents.Item(I).CodeModule Is Nothing Then
    If Not WB.VBProject.VBComponents.Item(I).CodeModule.Find("Workbook_SheetChange", 1, 1, 100, 100) Then
      WB.VBProject.VBComponents.Item(I).CodeModule.AddFromString (strCode)
    End If
  End If
  Set WB = Nothing
  
End Sub
 

ÖmerFaruk

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
22 Ekim 2017
Mesajlar
3,154
Excel Vers. ve Dili
Ofis 365 Türkçe
Hata verdiği satır hangisidir?
 

ÖmerFaruk

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
22 Ekim 2017
Mesajlar
3,154
Excel Vers. ve Dili
Ofis 365 Türkçe
Aranan verinin herhangi bir sayfada A sütununda olmadığına emin misiniz?
 
Katılım
22 Ocak 2019
Mesajlar
92
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010
Kesinlikle aranan veri A Sütununda değil, tarihler A ve G Sütunlarında...

Fazlası ile yardımcı oldunuz, hatta program yaptınız başlı başına. Allah sizden razı olsun. Bu kadarına da şükür. Çok amaa Çokk teşekkürler...
 

ÖmerFaruk

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
22 Ekim 2017
Mesajlar
3,154
Excel Vers. ve Dili
Ofis 365 Türkçe
Amin.

Gönderdiğiniz dosyada Sayfa1 de A8 hücresinde deneme 1 yazıyor ve o sayfada mecburen hata veriyor.
Sizden şunu bekliyorum.
Kod hata verdiğinde, hata veren satırın biraz üstündeki şu satırların Mouse ile kırmızı kısmında üzerine gelince aldığı değer nedir?

FindCell(Counter) = Cell.Address(False, False)
FindText(Counter) = Cell.Text
FindSheet(Counter) = WS.Name
FindWorkBook(Counter) = WB.Name
FindPath(Counter) =
WB.FullName
 

ÖmerFaruk

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
22 Ekim 2017
Mesajlar
3,154
Excel Vers. ve Dili
Ofis 365 Türkçe
Dosyanız hata vermiyor. Sadece tarihleri alamamış.
Bahseetiğiniz hata veren satır FindOtherColumns(4, Counter) = Cell.Offset(0, -1).Value yerine aşağıdkaini yazın lütfen.

C++:
If Cell.Column < 7 Then
 FindOtherColumns(4, Counter) = WB.Sheets(WS.Name).Cells(Cell.Row, 1)
Else
 FindOtherColumns(4, Counter) = WB.Sheets(WS.Name).Cells(Cell.Row, 7)
End If
 
Katılım
22 Ocak 2019
Mesajlar
92
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010
Dosya yeniden inşa edildi, nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim, ayrıca özürüm kabahatimden büyük inanın. Özür dilerim hakkınızı lütfen helal edin :(

Allah hakkınızda hayırlısını güzel eylesin. Sağ olun var olun...
 

ÖmerFaruk

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
22 Ekim 2017
Mesajlar
3,154
Excel Vers. ve Dili
Ofis 365 Türkçe
Özüre gerek yok. Hakkım varsa da helal olsun.
Allah hepimiz hakkında hayırlısını versin.
 
Üst